Σταθμοί Φόρτισης

Οργανώνουμε τη διαστασιολόγηση και κατασκευή ειδικών σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων περονοφόρων μηχανημάτων ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε περιβάλλοντος. Οι καθορισμένοι αυτοί σταθμοί φόρτισης πρέπει να είναι καλά αεριζόμενοι χώροι με κατάλληλο εξοπλισμό χειρισμού μπαταριών (π.χ. ανυψωτικοί μηχανισμοί, ανυψωτικές δοκοί, βάσεις μπαταριών και γερανοί) και να διατηρούνται καθαροί. Φροντίζουμε να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με γνώμονα πάντα την Ασφάλεια τόσο του ανθρώπινου δυναμικού όσο και του περιβάλλοντος.